NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Obs!
Sedan augusti 2021 har PDF Accessibility Checker (PAC)
sitt nya hem hos stiftelsen PDF/UA Foundation!

Vi rekommenderar därför att du nu använder
PAC 2021 från PDF/UA Foundation
för validering av PDF-filers överensstämmelse med
tillgänglighetsstandarderna PDF/UA och WCAG.
PDF Accessibility Checker (PAC) - Logo

PDF Accessibility Checker 3 (PAC 3)

(Augusti 2021: PAC 3 utvecklas inte längre!
Vänligen använd istället:
PAC 2021 från PDF/UA Foundation)


Freeware-programmet PAC från den schweiziska stiftelsen Access for all
är ett första snabbt sätt att testa tillgängligheten av PDF-dokument enligt
ISO-standarden 14289-1 för universellt tillgänglig PDF, även känd som PDF/UA.

PAC kan användas av både experter och vanliga användare som
utför tillgänglighetsbedömningar av PDF-dokument.


Tillgänglighet sätter människor i centrum och är en process av kontinuerlig utveckling.
Teknik kan hjälpa till att ta bort hinder, men det kan också skapa nya.
Stiftelsen “Access for all / Zugang für alle”
är ett initiativ som hjälper till att övervinna dessa hinder.
För professionell användning rekommenderar vi axesPDF
vilket är den utökade professionella versionen av PAC.

axesPDF kan, förutom validering, även åtgärda PDF-filer så att de
överensstämmer med PDF/UA-1 (ISO 14289-1), WCAG och U.S. Section 508.

axesPDF - Logo with text


Produkter


PDF Accessibility Checker 3 (PAC 3) - Banner

PDF Accessibility Checker (PAC)

Freeware-programmet PAC pass för att snabbt kontrollera
om ett PDF-dokument uppfyller ISO-standarden 14289-1
för universiellt tillgänglig PDF, även känd som PDF/UA.

PAC kan användas av både experter och vanliga användare
som utför tillgänglighetsbedömningar av PDF-filer.
  PAC Allmän information och värt att veta om PDF/UA-standarden

  PDF-standarder

  PAC kontrollerar om befintliga PDF-dokument uppfyller PDF/UA-standarden.
  PDF/UA-standarden specificerar hur den underliggande PDF-standarden måste
  tillämpas för att generera tillgängliga PDF-dokument.


  The Matterhorn Protocol

  Matterhorn-protokollet syftar till att främja användandet av PDF/UA-standarden.
  Det definierar en uppsättning testkriterier som PDF-dokument kontrolleras mot
  angående överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  PDF/UA överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.

  Det bör noteras att Matterhorn-protokollet innehåller,
  utöver automatiskt verifierbara kriterier, även kriterier
  som är beroende av mänsklig bedömning och validering.

  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och

  • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  PDF Accessibility Checker (PAC) is "PDF/UA-klar" freeware

  The PDF Accessibility Checker PAC är ett freeware-program från
  stiftelsen Access for all, Schweiz. PAC är fritt att använda utan kostnad.

  PAC baseras på Matterhorn-protokollet och använder protokollet för att
  analysera tillgängligheten och otillgängligheten av befintliga PDF-dokument,
  men de implementerade kontrollerna har inte en 1:1 mappning med
  Matterhorn-protokollet.

  Medan Matterhorn-protokollet bara har en kontrollpunkt för lämplig taggning,
  har PAC en kontroll för varje enskild typ av strukturelement.

  Baserat på detta kontrollerar PAC automatiskt 107 verifierbara kriterier.
  Det här kan användas för att upptäcka om ett PDF-dokument uppfyller
  PDF/UA-standarden enligt dessa kriterier.

  Obs! Naturligtvis kan PAC inte ta hänsyn till de testkriterier som är
  beroende av mänsklig bedömning och validering
  .

  PAC kan användas av alla som behöver skapa tillgängliga PDF-dokument.
  Med PAC kan man snabbt generera en översikt med tillhörande detaljrapport.
  I rapporten anges och lokaliseras felaktigheterna i dokumentet.
  För att spara, skriva ut eller enkelt skicka resultaten till tredje part,
  kan PAC exportera översiktsrapporten som ett tillgängligt PDF-dokument.


  Tillgänglighet hos webbplatser enligt WCAG 2.0/2.1 och
  PDF/UA-kompatibla dokument

  Web Content Accessibility Guidelines 2.0/2.1 (WCAG 2.0/2.1)
  är de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.
  Många nationella eller överstatliga bestämmelser (t.ex. på EU-nivå)
  om tillgängligheten hos webbplatser hänvisar till WCAG 2.0/2.1.

  Elektroniska dokument som tillhandahålls för nedladdning på en webbplats
  omfattas även de av WCAG 2.0/2.1 och måste uppfylla de tillämpliga kriterierna
  för att överensstämma med WCAG 2.0/2.1 (nivå A, AA eller AAA).
  Inte alla PDF/UA-tillgängliga PDF-dokument uppfyller WCAG 2.0/2.1.

  Obs! Teknisk implementation av tillgänglig PDF
  kräver dock PDF/UA-standarden, inte WCAG.
Nedladdning - Ikon

Nedladdning av PDF Accessibility Checker

Klicka här för nedladdning av PDF Accessibility CheckerSå här kontrollerar du snabbt och enkelt att dina
PDF-dokument är utförda som tillgänglig PDF, PDF/UA


  Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument saknar
  korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska hjälpmedel
  (till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt beroende av
  för att på ett korrekt sätt återge innehållet i ett PDF-dokument.
  Ett sådant PDF-dokument är således syntaktiskt inkorrekt och
  därmed inte tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!  Access for All - PAC3 kontroll - Korrekt - PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument
  uppfyller de syntaktiska kraven i ISO-standarden PDF/UA.

  Återstår att verifiera att dokumentet även är semantiskt korrekt.
  När även det kravet är uppfyllt, kan dokumentet publiceras som
  tillgänglig PDF för alla på verksamhetens webbplatser.


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:
PAC - Användargränssnitt

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - Användargränssnitt - Bild

  PAC Användargränssnitt

  1. PDF-filen som ska kontrolleras dras och släpps på
   knappen med motsvarande ikon;
   alternativt kan man klicka på knappen för välja filen via
   filsystemet och därmed att ladda in dokumentet.
   Efter någon av dessa åtgärder startas testförfarandet omedelbart. (1)

  2. Den övre delen av användargränssnittet visar grunddata för
   det kontrollerade PDF-dokumentet:
   titel på dokumentet, filnamn, (huvud) språket i dokumentet,
   antal taggar, antal sidor och filstorlek. (2)

  3. I den första PDF/UA-fliken
   (övriga är reserverade för potentiella vidareutvecklingar av PAC),
   visas resultatet av den avslutade granskningen först.

   Om de granskade kriterierna uppfyller kraven i PDF/UA är slutsatsen:
   PDF/UA-kraven som granskats av PAC uppfylls, i motsatt fall:
   Den här filen är inte PDF/UA-kompatibel. (3)

  4. Resultaten av testproceduren presenteras sedan i en tabellöversikt
   med fyra kolumner och elva rader.
   I den första kolumnen ("Checkpoints") namnges de elva kontrollpunkterna,
   där var och en sammanfattar resultatet för flera individuella testkriterier.

   Den andra kolumnen dokumenterar antalet verifierade och validerade
   förekomster av en given kontrollpunkt ("Pass") och den tredje kolumnen
   anger antalet varningar;
   I dessa fall indikeras behovet av en närmare analys. ("Warning").
   Slutligen anges i fjärde kolumnen antalet fall som kränkt
   PDF/UA-standarden ("Failed"). (4)

  5. Nedanför den sammanfattande tabellen finns sex funktionsknappar,
   varav fem används för befintliga funktioner och där knapp sex är
   reserverad för potentiella framtida förbättringar av PAC.

   De fem funktionsknapparna är följande:

   1. Export PDF Report / Exportera PDF Rapport:
    Översiktstabellen som ovan exporteras som en tillgänglig PDF-fil. (5)

   2. Detailed Report / Detaljerad rapport
    Den detaljerade rapporten särskiljer de resultat som dokumenteras i
    sammanfattningstabellen i detalj och möjliggör en snabb lokalisering av
    icke-godkända förekomster av vissa element i PDF-filen. (6)

   3. Screen Reader Preview / Förhandsgranskning av via skärmläsargranskning:
    Förhandsgranskning av "tagg"-information.
    Funktionen visar semantisk "tagg"-information i PDF-dokumentet
    (till exempel: X är en första ordnings kapitelrubrik,
    X är en underavdelning, X är en sektion, X är en lista, X är en fotnot etc.)
    och man kan visuellt snabbt kontrollera den sekventiella logiken för
    den läsordning som specificeras i dokumentet. (7)

   4. Display of Logical Structure / Visning av logisk struktur:
    Funktionen visar PDF-dokumentets logiska struktur som ett "strukturträd".
    Kombinerade vyer kan användas för att kontrollera taggegenskaper.
    Man kan visa motsvarande element för en tagg i dokumentet eller
    kontrollera rolltilldelningarna. (8:e)

   5. Document Statistics / Dokumentstatistik:
    Funktionen visar en översikt över de strukturella element som används i
    dokumentet och anger antalet förekomster av dessa. (9)


Minuttest av PDF
Minuttest/Snabbtest av om ett PDF-dokument kan uppfylla PDF/UA

  Vad är Minuttest?
  • Snabbtest av ett PDF-dokument med avseende på tillgänglighet

  • Testen kan utföras av alla med tillgängliga gratis testverktyg

  • Det är en första bedömning (tendens) av om ett PDF-dokumentet
   uppfyller tillgänglighetskraven enligt PDF/UA

  • Det är en första bedömningen av dokumentets semantik

  • Som tillgänglighetstestare blir man bättre och snabbare
   ju oftare man utför testet

  Vad Minuttest inte är?
  • Slutligt och definitivt uttalande om att dokumentet uppfyller
   och överensstämmer med kraven i tillgänglighetsstandarderna
   PDF/UA, BITV eller WCAG 2.0/2.1

  • Det ultimata testverktyget för tillgänglighetsexperter

  • Vetenskapligt utförd fälttest

  • Slutlig och definitiv kvalitetsförsäkran

  • 100% uttalande om ett dokuments tillgänglighet


  Hur går man vidare?
  Steg 1: Automatisk PDF/UA kontroll med PAC
  1. Ladda ner PDF Accessibility Checker (PAC)

  2. Kontrollera PDF-dokumentet:

Bild 1: PAC programfönster efter att ha kontrollerat ett PDF/UA-dokument

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - PAC godkänd - PDF/UA-kraven är uppfyllda - Bild

PAC godkänd - PDF/UA-kraven är uppfyllda


Bild 2: PAC programfönster efter att ha kontrollerat ett dokument
som inte är PDF/UA-kompatibelt

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - PAC ej godkänt - Dokumentet är inte PDF/UA-kompatibelt - Bild

PAC ej godkänt - Dokumentet är inte PDF/UA-kompatibelt  Steg 2: Snabb titt på dokumentets statistik

  Granska dokumentstatistiken


Bild 3: Dokumentstatistikfönstret för ett PDF/UA-dokument

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - Dokumentstatistik - Dokument är förmodligen PDF/UA-kompatibelt - Bild

Dokument som är förmodligen PDF/UA-kompatibelt

  Statistiken i Bild 3 visar (bland annat) att följande
  element finns i dokumentet:

  • Rubriker för nivåerna 1, 2 och 3

  • Bilder och bildtexter (Figure, Caption)

  • Listor (L, Lbl, LBody)

  • Paragrafer (P)

  • Innehållsförteckning (TOC, TOCI)

  Detta indikerar att de viktigaste elementen är närvarande
  och att det förmodligen är ett korrekt taggat dokument.


Bild 4: Dokumentstatistikfönstret i ett PDF/UA-dokument

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - Dokumentstatistik - Indikerar att dokumentet inte är PDF/UA-kompatibelt - Bild

Dokumentstatistiken indikerar att dokumentet inte är PDF/UA-kompatibelt

  En snabb titt på statistiken i Bild 4 visar att det finns
  inga rubriker, ingen innehållsförteckning och inga bildtexter.
  Detta stödjer inte ett strukturerat dokument.
  Dokumentet verkar huvudsakligen bestå av textsektioner.


  Steg 3: Snabb förhandsgranskning med hjälp av skärmläsargranskning

Bild 5: Skärmläsargranskningsfönster för ett PDF/UA dokument

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - Skärmläsare - Markerar viktiga strukturelement - Bild

  Med skärmläsarens förhandsgranskningsvy kontrolleras dokumentets struktur.
  Varje element (t.ex. H1, P, L etc.) är markerad i färg.


Bild 6: Skärmläsargranskningsfönster för ett PDF/UA dokument
som inte är PDF/UA-kompatibelt

PDF Accessibility Checker (PAC) - Dashboard - Skärmläsare - Nyckelelement saknas - Dokumentet inte är PDF/UA-kompatibelt - Bild

Det finns bara P-element, inga rubriker eller andra element.  Systemkrav:

  Följande systemkrav måste uppfyllas:

  • Windows Vista (SP 2), Windows 7 (SP 1),
   Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 eller senare

  PAC användargränssnitt finns på engelska och tyska.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF Accessibility Checker (PAC) - Logo